2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Bilindiği üzere, 14.10.2021 tarih ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen düzenleme (mük. madde 298/Ç) ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi sürekli hale getirilmiştir.

Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetleri ile bunlara ait amortismanları 2023 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci madde hükümleri dahilinde yeniden değerlemeye tabi tutabileceklerdir.

Geçici vergi dönemleri itibarıyla yapılacak değerlemede esas alınacak yeniden değerleme oranı, bir önceki yılın Kasım ayından başlamak üzere; 3, 6 ve 9. aylarda bir önceki 3, 6 ve 9 aylık dönemlere göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde (Yİ-ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranı esas alınmak suretiyle belirlenmektedir.

Bu çerçevede, 2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 34,80 (yüzde otuz dört virgül seksen) olarak tespit edilmiştir.


Saygılarımızla…
ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
info@aslihakymm.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir