41 No’lu KDV Genel Tebliği

41 No’lu KDV Genel Tebliği

21.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir:

1. Perakende Teslimin Tanımı:

Tebliğin (III/B-1.1.) bölümü “1.1. Perakende Teslimin Tanımı olarak yeniden düzenlenmiştir. Buna göre perakende teslimin tanımı; “Perakende teslim, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere satılmasıdır. Ürünleri, aynen ya da işlendikten sonra satanlar ile işletmesinde kullanacak olanların gerçek usulde KDV mükellefi olmamaları halinde bunlara yapılan teslimler de perakende teslim sayılır.” şeklinde belirlenmiştir.

2. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması:

Tebliğin (I/C-2.1.2.) bölümünün sonuna “2.1.2.5. İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulamasıbaşlığıyla bölüm eklenmiştir (Yürürlük: 01.05.2022). Buna göre;

 • Mükellefler, yazılı bir sözleşme düzenleyerek bir yıl süreyle anlaştıkları satıcı mükelleflerden, Tebliğin kısmi tevkifat kapsamındaki hizmetler ve teslimler bölümlerinde belirtilen işlemlere (Kamu özel iş birliği modeli ile yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin işletme döneminde sunulan hizmetler bölümü ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan teslimler bölümündeki işlemler hariç) ilişkin alımlarında tevkifat sorumluluklarının bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, hesaplanan KDV’nin tamamını sorumlu sıfatıyla beyan edip öderler.
 • Bir yıllık sürenin bitimini izleyen yıllarda uygulamaya devam edilmesinin istenmesi halinde sözleşmenin aynı süreyle yenilenmesi gerekir. Bir yıllık süre dolmadan söz konusu uygulamadan vazgeçilmesi mümkün değildir.
 • Alıcı mükellefler, söz konusu sözleşmelerin bir örneği ile bu kapsamda işlem yapacak satıcı mükelleflerin bilgilerini (adı soyadı/unvanı, vergi dairesi, vergi kimlik numarası, sözleşme uygulama dönemi), işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce liste halinde bağlı oldukları vergi dairesine verirler. Sözleşmelerin feshedilmesi, tadili vb. durumların da işleme ilişkin KDV beyannamesinin verilmesinden önce bağlı oldukları vergi dairesine bildirilmesi gerekir.
 • İsteğe bağlı tam tevkifata tabi tutulan KDV ile sınırlı olmak üzere satıcıya KDV iadesi yapılabilir. Bu uygulamadan kaynaklanan KDV iade talepleri, her bir işlem için Tebliğin (I/C-2.1.5.) bölümünde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirilir. İade taleplerinin yerine getirilmesinde, alıcı tarafından 2 No.lu KDV Beyannamesi ile beyan edilen ve tahakkuk ettirilen KDV’nin ödenmiş olması vergi dairesince aranır.

3. Demir – Çelik Teslimlerinde Tevkifat Yükümlülüğü:

Yapılan değişikliğe göre;

 • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul, Tebliğin (I/C-2.1.3.3.8.2.) bölümünde belirtilen ürünlerin, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/a ve b) bölümlerinde sayılanlara tesliminde (4/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.
 • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin, ithalatçılar tarafından yapılan teslimleri ile münhasıran cevherden üretilenlerinin üreticiler tarafından ilk tesliminde tevkifat uygulanmaz, bu safhalardan sonraki el değiştirmelerde ise tevkifat uygulanır. 
 • Demir-çelik ve alaşımlarından mamul ürünlerin hurdadan, diğer hammaddelerden veya hurda, cevher ve diğer hammaddeler birlikte kullanılarak üretilmesi halinde bu ürünlerin ilk üreticilerinin teslimi dâhil her safhasındaki teslimlerinde tevkifat uygulanır.

4. İnceleme Raporu, YMM Raporu ve Teminat Aranmaksızın Alınabilecek İade Tutarında Artış:

Tebliğin ilgili bölümlerinde inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilecek iade talepleri tutarı olarak yer alan “5.000 TL” ibareleri “10.000 TL” olarak değiştirilmiştir (Yürürlük: 01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde).

5. İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade:

Tebliğin (II/A) kısmında yer alan “1.1.4. İade” bölümü altında yapılan düzenlemeyle birlikte “1.1.4.2. İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade” başlığıyla bölüm eklenmiştir (Yürürlük: 01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde). Düzenlemeye göre:

 • Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçılar, ihracat teslimlerine ilişkin olarak yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın ihracat bedelinin %10’una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep edebilirler. Uygulama ihtiyaridir.
 • İmalatçının; Sanayi siciline kayıtlı ve sanayi sicil belgesini haiz olması veya Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınmış çiftçi kayıt belgesi, gıda işletmesi kayıt belgesi ve işletme onay belgelerinden (üretici belgesi) herhangi birine sahip olması, ilgili meslek odasına kayıtlı bulunması, üretimin yapıldığı dönemde yürürlükte bulunan Sanayi Sicil Tebliğlerinde öngörülen sayıda işçi çalıştırması ve gerekli araç parkına sahip olması veya kapasite raporundaki üretim altyapısına sahip olması gerekmektedir.
 • Bu kapsamda iade talep eden imalatçıların, aynı ihracat teslimi ile ilgili olarak iadesini alamadığı tutar için ayrıca yüklenilen KDV tutarına göre iade talep etmeleri mümkün değildir. Ancak imalatçılar, bu uygulama yerine imal ettikleri ürünlerin ihracatına ilişkin olarak yüklenilen KDV’nin iadesini Tebliğin (II/A-1.1.4.1.) bölümü kapsamında talep edebilirler. Ayrıca bir dönem bu uygulamadan yararlanan mükellefler diğer dönemlerde yüklenilen KDV’nin iadesi uygulamasından faydalanabilirler.
 • Mahsuben iade talepleri gerekli belgelerin tamamlanmasıyla birlikte miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.
 • 10.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir. Süresinde düzenlenmiş YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır. İade talebinin 10.000 TL’yi veya YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için 100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir.

6. Konut Teslimlerinde Yeni KDV Oranları:

Bilindiği üzere, 28/3/2022 tarihli ve 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile konut tesliminde uygulanacak KDV oranlarında değişikliğe gidilmişti. Tebliğin (III/B-2.1.1.) bölümüne eklenen açıklamalarla, gelinen noktadaki uygulama esaslarına dair açıklamalar yapılmıştır (Yürürlük: 01.05.2022 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde). Buna göre:

1/4/2022 tarihinden önce yapı ruhsatı alınmış veya kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi yapılmış projeler kapsamında inşa edilen konutların, bu tarihten sonraki tesliminde;

 • Net alanı 150 m2’ye kadar olan konutlar için KDV oranı,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde (%1),
 • Büyükşehirlerde, 2007/13033 sayılı BKK’nın 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kaldırılmadan önceki 1 inci maddesinin altıncı fıkrasına ilişkin yukarıda yer alan açıklamalar da dikkate alınarak (%1), (%8) veya (%18)

       olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

 • Net alanı 150 m2’yi aşan konutlarda ise genel vergi oranı (%18) uygulanacağı belirtilmiştir.

1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konut teslimlerinde, konutun net alanının;

 • 150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%8),
 • 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%8), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18)

       olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

 • 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde 1/4/2022 tarihinden sonra alınan yapı ruhsatlarına göre yapılan konutların tesliminde, konutun net alanının;
 • 150 m2 veya daha az olması durumunda KDV oranı (%1),
 • 150 m2’den fazla olması durumunda ise satış bedelinin 150 m2’ye kadar olan kısmı için KDV oranı (%1), 150 m2’nin üzerindeki kısmı için KDV oranı (%18)

        olarak uygulanacağı belirtilmiştir.

7. Konutlarda Net Alan Hesabı:

Tebliğin (III/B-2.1.3.) bölümünün başlığı “2.1.3. Net Alan” olarak değiştirilmiş, yapılan açıklama ile bağımsız bölümlerin net alanının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne göre hesaplanacağı hususuna açıklık getirilmiştir.

8. Kat Karşılığı İnşaatta Emsal Bedel Hesaplaması:

Yapılan açıklamaya göre, kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında daire ve arsa tesliminde emsal bedelin hesabında;

 • Müteahhitin KDV mükellefi olmayan arsa sahibine keseceği fatura için maliyet bedeli +%10 emsal bedel hesaplanırken,
 • Arsa sahibinin KDV mükellefi olması durumunda arsa bedeli için maliyet bedeli + %5 emsal bedel üzerinden hesaplanacaktır.

Saygılarımızla…

ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

info@aslihakymm.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir