7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Düzenleme: 7326 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun, 1 Seri No.lu Vergi Ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7326 Sayılı Kanun Genel Tebliği

Artık düzenli hale gelen vergi affı yasalarından sonuncusu olan 7326 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmış ve aynı tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Daha önce ihdas edilen Kanunlara benzer olarak mükelleflere aşağıdaki imkanlar sağlanmıştır.

 1. Kesinleşmiş kamu alacaklarının yapılandırılması,
 2. Kesinleşmemiş veya dava safhasındaki alacakların yapılandırılması,
 3. İhtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklarla ilgili yapılandırma kolaylıkları,
 4. 2016-2020 yılları için matrah ve vergi artırımı,
 5. Kasa ve ortaklar cari hesaplarının, mevcutların düzeltilmesi imkanı,
 6. İşletmelerin bilançolarında yer alan gayrimenkuller ile amortismana tabi diğer iktisadi kıymetler için yeniden değerleme imkanı.
 • Düzenleme genel olarak daha önceki Kanunlarla paralellik arz etmektedir. Dolayısıyla mükellefler için son derece avantajlı olan hükümler içermektedir.
 • Vergi incelemesi veya vergi mahkemesi süreci devam eden mükelleflerin Kanun hükümlerini dikkatle tetkik ederek, sunulan imkanlardan doğru biçimde yararlanması önem arz etmektedir.
 • Matrah artırımı düzenlemesinden yararlanılması, olası vergi incelemelerine karşı stres yaşamamak için önemlidir. Mükelleflerin uygulamadan yararlanmanın getireceği maliyeti hesaplayarak buna göre karar vermesi gerekmektedir.
 • Ticaret şirketlerinin kar dağıtımı yapmaktan kaçınması nedeniyle ortak cari hesaplarında zamanla oluşan şişkinlik bir çok işletmenin temel problemlerinden olup, % 15 yerine % 3 oranında vergi ödeyerek bu sorunu çözme imkanı sağlanmaktadır.
 • Kanundaki en avantajlı düzenleme (ihtiyaç duyan mükellefler için) kayıtlarda yer almayan emtia stoklarının düzeltilmesidir dersek hatalı olmaz. Ödenecek KDV’si çıkan mükellefler için hiçbir vergi yükü getirmeden yararlanılan bu uygulama sonucunda işletmede oluşan fon fazlalığının vergisiz biçimde ortaklarca çekilmesine imkan sağlanmaktadır. İşletmeden çekilen bu nakitler sermaye artırımına yönlendirilerek (idarenin bize göre haksız eleştirisine konu olabilir) nakit sermaye indiriminden kaynaklanan indirimden de yararlanılması mümkündür. Böylece çifte avantaj sağlanacaktır. Diğer taraftan, kayıtlara eklenen emtianın, maliyetinin altında satışa konu edilemeyeceği hususu atlanmamalıdır.
 • Daha evvel 7144 sayılı Kanun ile ihdas edilen 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Geçici 31’inci maddesi, işletme kayıtlarında yer alan taşınmazların yeniden değerlenmesini mümkün kılmış ancak, getirdiği yüksek vergisel yük nedeniyle beklenen ilgiyi görmemiş, ihtiyacı karşılamamıştı. Bu sefer vergi oranı % 5’ten % 2 gibi daha makul bir orana çekilerek ve taşınmaz dışında kalan sabit kıymetler de uygulamaya dahil edilerek daha avantajlı bir uygulama öngörülmüş ve mezkur madde bu yönde güncellenmiştir. Özellikle amortisman süresini tamamlamamış olan ve ileride satışa konu edilmesi muhtemel olan sabit kıymetler için uygulamadan yararlanılmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Böylece hem amortisman gideri avantajı sağlanacak, hem de satış durumunda hesaplanacak kazanç azalacaktır. İşletmenin bilançosunun daha “güzel” görünmesi de ilave bir avantaj sağlayacaktır.

Saygılarımızla…

Alper ASLIHAK

Yeminli Mali Müşavir

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir