7338 Sayılı Kanunla GVK, KVK ve diğer vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

7338 Sayılı Kanunla GVK, KVK ve diğer vergi kanunlarında yapılan değişiklikler

Düzenleme: 26.10.2021 Tarihli R.G.’de yayımlanan 7338 Sayılı Vergi Usul Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürürlük: Her Değişiklik İçin Aşağıda Belirtilmiştir.

A) GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-Basit Usulde Tespit Edilen Kazançlarla İlgili İstisna (Yürürlük: 1/1/2021 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021):

GVK’na eklenen Mükerrer Md. 20/A ile “GVK’na göre kazançları basit usulde tespit olunan mükelleflerin GVK Md 46’ya göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden müstesna” hale getirilmiştir. GVK’nın ilgili maddelerinde basit usulde vergilendirmeyle ilgili ibareler basit usulde kazanç tespiti şeklinde değiştirilmiş ve GVK Md. 89/1-15 bendindeki indirim uygulaması ile basit usulde beyanname verme düzenlemeleri kaldırılmıştır.

2-Sosyal İçerik Üreticiliği İle Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası (Yürürlük: 1/1/2022 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 26.10.2021):

GVK’na eklenen Mükerrer Md. 20/B ile “İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticilerinin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştirenlerin elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde ettikleri kazançlar gelir vergisinden müstesna” hale getirilmiştir. Bu kapsamda vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDVK Md. 17/4-a kapsamında KDV’den müstesna tutulmuştur.

  • Bu istisnadan faydalanılabilmesi için Türkiye’de kurulu bankalarda bir hesap açılması ve bu faaliyetlere ilişkin tüm hasılatın münhasıran bu hesap aracılığıyla tahsil edilmesi şarttır.
  • Bankalar, bu kapsamda açılan hesaplara aktarılan hasılat tutarı üzerinden, aktarım tarihi itibarıyla %15 oranında gelir vergisi tevkifatı yapmak ve Kanunun 98 ve 119 uncu maddelerindeki esaslar çerçevesinde beyan edip ödemekle yükümlüdür. Bu tutar üzerinden 94 üncü madde kapsamında ayrıca tevkifat yapılmaz.
  • Mükelleflerin bu kazançlar dışında başka faaliyetlerinden kaynaklanan kazanç ya da iratlarının bulunması istisnadan faydalanmalarına engel değildir.
  • Bu istisna kapsamındaki kazançları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin dördüncü gelir diliminde yer alan tutarı aşanlar ile faaliyete ilişkin tüm gelirlerini Türkiye’de kurulu bankalarda açılan hesap(lar) aracılığıyla tahsil etmeyenler bu istisnadan faydalanamazlar. Bu durumda olanların, 94 üncü maddenin birinci fıkrası kapsamında tevkifat yapma yükümlülüğü yoktur.

3-Tarımsal Destekleme Ödemelerinde Kazanç İstisnası (Yürürlük: 26.10.2021):

GVK’na eklenen Mükerrer Md. 20/C ile “Kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destekleme ödemeleri gelir vergisinden müstesna” hale getirilmiştir. Bu istisnaya paralel olarak GVK Md. 94/1-11-(d) alt bendindeki tevkifat uygulaması kaldırılmıştır.

GVK’na eklenen Geçici Md. 92 ile; 26.10.2021’den önce kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan tarımsal destek ödemeleri üzerinden tevkif edilerek tahsil edilen gelir vergisi, çiftçilerin düzeltme zamanaşımı süresi içerisinde tarha yetkili vergi dairelerine başvurmaları ve dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şartıyla, VUK’nun düzeltmeye ilişkin hükümleri uyarınca, tahsil tarihinden itibaren VUK Md. 112’nin (4) numaralı fıkrası hükmüne göre hesaplanacak faizi ile birlikte red ve iade edilecektir

4-Geçici Vergi Uygulamasında Dördüncü Dönem Beyan Yükümlülüğü Kaldırıldı (Yürürlük: 2022 yılı vergilendirme dönemine ilişkin verilecek beyannamelerden itibaren uygulanmak üzere 26.10.2021):

GVK Mükerrer Md. 120’de yapılan değişikikle gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için geçici verginin dördüncü dönem beyannamesi (Ocak-Aralık/12 aylık dönem) uygulaması kaldırılmıştır.

5-Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasında Değişiklik (Yürürlük: 1/1/2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanmak üzere 26.10.2021):

GVK Mükerrer Md. 121’de yapılan değişiklikle “(1) numaralı bentte belirtilen süre içerisinde vergi beyannamelerindeki vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması” şartı kesinleşmiş olma koşuluna bağlanmıştır. Kesinleşen tarhiyatların “indirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl için geçerli olan, birinci fıkradaki indirim tutar sınırının %1’ini aşmaması durumunda” bu şartın ihlal edilmiş sayılmayacağı düzenlenmiştir.

B) KURUMLAR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-Nakdi Sermaye Artışından Kaynaklanan Faiz İndiriminde Değişiklik (Yürürlük: 26.10.2021 tarihinden itibaren madde kapsamında yapılacak nakdi sermaye artışlarına uygulanmak üzere 26.10.2021):

5520 sayılı KVK Md. 10/1-ı bendinin birinci paragrafından sonra gelmek üzere eklenen paragrafla “Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için”  indirim oranının %75 olarak uygulanması yoluna gidilmiştir.

2-İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulamasında Diğer Vergi Borçlarından Terkin (Yürürlük: 1/1/2022 tarihinden itibaren yapılacak yatırım harcamalarına uygulanmak üzere 26.10.2021):

KVK’nun 32/A maddesine eklenen yeni fıkra ile Yatırım teşvik belgesi bazında yapılan yatırım harcamasına yatırıma katkı oranının uygulanmasıyla belirlenen tutarın %10’luk kısmı, “kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken ayı takip eden ikinci ayın sonuna kadar talep edilmesi şartıyla, ÖTV ve KDV hariç olmak üzere tahakkuk etmiş diğer vergi borçlarından terkin edilmek suretiyle” kullanılabilme imkanı getirilmiştir. Terkin talebinde bulunulabilecek tutar, hak edilen yatırıma katkı tutarından indirimli kurumlar vergisi yoluyla kullanılan yatırıma katkı tutarının düşülmesinden sonra bulunan tutarın yarısından fazla olamayacaktır.

C) DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1-ATV ve UTV Araçlarında ÖTV (Yürürlük: 26.10.2021):

4760 sayılı ÖTV Kanunun ekinde yer alan (II) sayılı listeye; “87.01 – Traktörler (87.09 pozisyonuna giren traktörler hariç)” sırası eklenerek ve “87.03” sırası ile “87.04” sırasında değişikliklere gidilerek “ATV (her türlü arazide kullanılan araç) ve UTV (çok amaçlı hizmet aracı)” araçlarına %25 ÖTV uygulaması getirilmiştir.

2-Konaklama Vergisinin Yürürlük Tarihi (Yürürlük: 26.10.2021):

7194 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yapılan değişiklikle konaklama vergisi uygulamasının yürürlük tarihi “1/1/2023” şeklinde değiştirilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir