7351 Sayılı Kanun

7351 Sayılı Kanun

22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7351 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin bir bölümüne önceki sirkülerlerimizde yer verilmişti. Mezkur Kanun’la bir kısım mükellefler için kurumlar vergisi oranında yapılan değişiklik ve yargı yoluyla iadesi talep edilen vergiler için hükmolunan teminat uygulamasına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Oranlarında 1 Puan İndirim
• İhracat yapan kurumların münhasıran ihracattan elde ettikleri kazançlarına kurumlar vergisi oranının 1 puan indirimli uygulanmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.
• Ayrıca sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına da kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli uygulanacaktır. Bu kazançların ihracata isabet eden kısmı için ayrıca 1 puanlık bir indirim daha uygulanması söz konusu değildir.
• 1 puanlık bu indirimli oranlar, KVK 32. madde kapsamındaki diğer indirimler uygulandıktan sonraki kurumlar vergisi oranı üzerine uygulanacaktır.
• Düzenleme 1/1/2022 tarihinden, özel hesap dönemine tabi olan mükelleflerde 2022 takvim yılında başlayan özel hesap döneminin başından itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.
• 2022 hesap dönemi için genel oran % 23 olduğundan, indirim hakkına sahip mükellefler ilgili kazançlarına % 22 oranı üzerinden kurumlar vergisi ödeyecektir. Sonraki dönemlerde ise (değişiklik yapılmaması halinde) % 20 genel oranı yerine % 19 oranı uygulanacaktır.


Vergi Davalarında Yürütmenin Durdurulması İçin Teminat Uygulaması
• İdari Yargılama Usulü Kanununda yapılan değişiklik uyarınca, iadesi talep edilen vergilere ilişkin olarak açılan davalarda, dava konusu tutarın yüzde ellisi oranında teminat alınmadan yürütmenin durdurulması kararı verilemeyecektir.
• Düzenleme yayımı tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Kanun metnine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220122-1.htm

Saygılarımızla…

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.