7491 Sayılı Kanun Düzenlemeleri

7491 Sayılı Kanun Düzenlemeleri

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan düzenlemelerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

 • Sorumlu sıfatıyla verilecek KDV beyannamesinin, vergilendirme dönemini takip eden ayın 21 inci günü akşamına kadar verilmesi; beyan edilen verginin ise beyannamenin verildiği ayın 23 üncü günü akşamına kadar ödenmesi yönünde hüküm tesis edilmesi (Yürürlük Tarihi: 01.01.2024),
 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi için “ödenmiş” olması şartı getirilmesi (Yürürlük Tarihi: 01.01.2024),
 • Cumhurbaşkanına iade hakkını kısmen veya tamamen kaldırma veya yeniden koyma ve bu şekilde iade hakkı kısıtlanan mal veya hizmetleri belirleme yetkisi verilmesi (Yürürlük Tarihi: 28.12.2023),
 • Yurtdışındaki müşterilere verilen yazılım, mühendislik, tıbbi raporlama gibi bazı hizmetlerden elde edilen kazancın %80’inin, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması (eski oran % 50 idi) (Yürürlük Tarihi: 01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023),
 • İhracat vb. faaliyetlerde uygulanan, hasılatın binde 5’i oranındaki götürü gider uygulamasının 1.1.2024 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılması (Yürürlük Tarihi: 01.01.2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023),
 • En az %50 oranında iştirak edilen yurtdışındaki şirketlerden elde edilen iştirak kazançlarının yarısının, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla kurumlar vergisinden istisna edilmesi (Yürürlük Tarihi: 01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023),
 • Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerine ilişkin olarak elde ettikleri kazançlar için 5 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanılması (Yürürlük Tarihi: 01.01.2023 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023),
 • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlere yönelik istisnanın kapsamının genişletilerek, kişilerin; internet sitelerinde veya herhangi bir dijital platformda metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşması; internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar paylaşması veya yine bu ortamlar üzerinden veri işleme ve geliştirme gibi içerikler paylaşılması suretiyle kazanç elde edilmesinin de istisna kapsamına alınması (Yürürlük Tarihi: 01.01.2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023),
 • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlere yönelik istisnanın kapsamının genişletilerek, kişilerin; internet sitelerinde veya herhangi bir dijital platformda metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşması; internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar paylaşması veya yine bu ortamlar üzerinden veri işleme ve geliştirme gibi içerikler paylaşılması suretiyle kazanç elde edilmesinin de istisna kapsamına alınması (Yürürlük Tarihi: 01.01.2024 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere 28.12.2023),
 • Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin kazanç istisnasının süresinin 30.06.2024 tarihine uzatılması,
 • Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesi,
 • Çeklerin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz sayılmasına ilişkin düzenlemenin süresinin 31.12.2025 tarihine uzatılması,
 • Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ya da yatırım teşvik belgesi bulunan mükelleflerce bu belge kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için mevcut faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle daha fazla amortisman ayrılabilmesine imkân veren düzenlemenin süresinin 31.12.2024 tarihine kadar uzatılması,
 • Konut kredilerinde uygulanan BSMV istisnasının ilk konut edinimi amaçlı kredilerle sınırlandırılması,
 • Sporcuların ücretlerinin sabit gelir vergisi stopajı ile vergilendirilmesi uygulamasının süresinin uzatılması,
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlara ilişkin istisnanın süresinin uzatılması,
 • Finansal kuruluşların 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar veya zararların bu dönem kazançlarının tespitinde dikkate alınmaması,
 • İptal edilen ihalelere ilişkin olarak ödenmiş olan damga vergisinin iade edilmesine imkan sağlanması,
 • Uluslararası ihalelere ilişkin damga vergisi istisnasının kapsamının daraltılması,
 • Kamu – özel işbirliği projelerine ilişkin KDV istisnasının süresinin uzatılması,
 • Taşınmazların SGK’ya devrinde uygulanan KDV istisnasının süresinin uzatılması,
 • Motorlu araç ticaretiyle uğraşanların aralarında yaptıkları araç satışı sözleşmelerinin noterde yapılması zorunluluğunun getirilmesi,
 • Bazı konularda Cumhurbaşkanına ve Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilmesi…

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir