Asgari Esas Sermaye Tutarları, 2023 Yeniden Değerleme Oranı, Torba Kanun Teklifi

Asgari Esas Sermaye Tutarları, 2023 Yeniden Değerleme Oranı, Torba Kanun Teklifi

1- Asgari Ödenmiş Sermaye Tutarlarında Değişiklik:

25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre;

 • Anonim şirketler için belirlenen asgari esas sermaye tutarı 50.000 TL’den 250.000 TL’ye,
 • Halka açık olmayan kayıtlı sermaye usulüne tabi anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 100.000 TL’den 500.000 TL’ye,
 • Limited şirketler için belirlenen asgari sermaye tutarı 10.000 TL’den 50.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Kararın uygulamaya gireceği tarih 01.01.2024’tür.

2- 2023 Yılı İçin Belirlenen Yeniden Değerleme Oranı:

554 sıra no VUK GT ile 2023 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit edilmiştir.

3- Torba Kanun Teklifi:

TBMM’ye sevk edilen ve Vergi Kanunlarında Değişiklikler içeren Torba Kanun Teklifinde yer alan bazı düzenlemeler aşağıda yer almaktadır.

 • Yurtdışındaki müşterilere verilen yazılım, mühendislik, tıbbi raporlama gibi bazı hizmetlerden elde edilen kazancın %80’inin, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi koşuluyla, vergi matrahının tespitinde indirim olarak dikkate alınması (eski oran % 50 idi),
 • İhracat vb. faaliyetlerde uygulanan, hasılatın binde 5’i oranındaki götürü gider uygulamasının 1.1.2024 tarihinden geçerli olmak üzere kaldırılması,
 • En az %50 oranında iştirak edilen yurtdışındaki şirketlerden elde edilen iştirak kazançlarının yarısının, kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye’ye getirilmesi kaydıyla kurumlar vergisinden istisna edilmesi,
 • Haciz zaptının elektronik ortamda düzenlenebilmesi,
 • Aracılı ihracat sözleşmesine dayanarak imalatçı veya tedarikçi kurumların dış ticaret sermaye şirketleri veya sektörel dış ticaret şirketleri üzerinden gerçekleştirdikleri ihracat faaliyetlerine ilişkin olarak elde ettikleri kazançlar için 5 puanlık kurumlar vergisi indiriminden yararlanılması,
 • Kur korumalı mevduat hesaplarına ilişkin kazanç istisnasının süresinin 30.06.2024 tarihine uzatılması,
 • Çeklerin, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazının geçersiz sayılmasına ilişkin düzenlemenin süresinin 31.12.2025 tarihine uzatılması,
 • Sorumlu sıfatıyla verilen KDV beyannamelerinin beyan ve ödeme sürelerinin öne çekilmesi,
 • Sorumlu sıfatıyla beyan edilen KDV’nin indirimi için “ödenmiş” olması şartının yeniden, yasal düzenleme ile getirilmesi,
 • Sanayi sicil belgesini haiz mükelleflerce münhasıran imalat sanayiinde veya Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde bulunan mükelleflerce bu faaliyetlerinde kullanılmak üzere ya da yatırım teşvik belgesi bulunan mükelleflerce bu belge kapsamında iktisap edilen yeni makina ve teçhizat için mevcut faydalı ömür sürelerinin yarısı dikkate alınmak suretiyle daha fazla amortisman ayrılabilmesine imkân veren düzenlemenin süresinin 31.12.2024 tarihine kadar uzatılması,
 • Konut kredilerinde uygulanan BSMV istisnasının ilk konut edinimi amaçlı kredilerle sınırlandırılması,
 • İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlere yönelik istisnanın kapsamının genişletilerek, kişilerin; internet sitelerinde veya herhangi bir dijital platformda metin, görüntü, ses, video gibi içerikleri paylaşması; internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden eğitim, yemek tarifi, ürün tanıtımı gibi videolar paylaşması veya yine bu ortamlar üzerinden veri işleme ve geliştirme gibi içerikler paylaşılması suretiyle kazanç elde edilmesinin de istisna kapsamına alınması,
 • Sporcuların ücretlerinin sabit gelir vergisi stopajı ile vergilendirilmesi uygulamasının süresinin uzatılması,
 • Tarım ürünleri lisanslı depoculuk faaliyetleri kapsamında ürün senetlerinin elden çıkarılmasından elde edilen kazançlara ilişkin istisnanın süresinin uzatılması,
 • Finansal kuruluşların 2024 ve 2025 hesap dönemlerinde enflasyon düzeltmesinden kaynaklanan kar veya zararların bu dönem kazançlarının tespitinde dikkate alınmaması,
 • İptal edilen ihalelere ilişkin olarak ödenmiş olan damga vergisinin iade edilmesine imkan sağlanması,
 • Uluslararası ihalelere ilişkin damga vergisi istisnasının kapsamının daraltılması,
 • Kamu – özel işbirliği projelerine ilişkin KDV istisnasının süresinin uzatılması,
 • Taşınmazların SGK’ya devrinde uygulanan KDV istisnasının süresinin uzatılması,
 • Motorlu araç ticaretiyle uğraşanların aralarında yaptıkları araç satışı sözleşmelerinin noterde yapılması zorunluluğunun getirilmesi,
 • Bazı konularda Cumhurbaşkanına ve Gelir İdaresi Başkanlığına yetki verilmesi…

Saygılarımızla…

ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

info@aslihakymm.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir