Duyurular

04-06/2024 Geçici Vergi Dönemi Adat Faiz Oranı

Şirketlerin ortaklarından veya “ilişkili olduğu” diğer kişilerden olan alacakları için hesaplanacak adat faizleri için aylık dönemler itibariyle fatura düzenlenmesi ve KDV hesaplanması gerekmektedir. Adat hesaplamalarında öncelikle iç emsalin, iç emsal mevcut değilse dış emsalin esas alınması gerekmektedir. Dış emsal olarak dikkate alınması gereken faiz oranı, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından ilan edilen bankalarca açılan ticari…
Devamı

50 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Tebliği ve 164 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri

10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 50 Seri Nolu KDV Genel Tebliği ile yapılan düzenleme ve açıklamalara ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır. 1. Kısmi Tevkifat Uygulamasının Alt Sınırında Değişiklik 01.03.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısmi tevkifat uygulanmasını gerektiren tutarsal alt sınır, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232 nci maddesine…
Devamı

7491 Sayılı Kanun Düzenlemeleri

7491 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 28.12.2023 tarihli ve 32413 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanunda yer alan düzenlemelerden bazıları aşağıda yer almaktadır.

Ar-ge Personelinin Dışarıda Geçen Süreleri

Çalışanların teknoparklar ve ar-ge – tasarım merkezleri dışında geçirdikleri sürelere hangi oranda teşvik sağlanacağı konusunda Cumhurbaşkanının yetkisi bulunmaktadır. Bu yetkinin kullanılmasıyla, Kanunda düzenlenen %20 oranı 31.12.2023 tarihine kadar %75 olarak (01.04.2023 tarihinden itibaren bilişim personeli için %100 olarak) uygulanmaktaydı. Söz konusu uygulamanın süresi 28.12.2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8004 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 31.12.2024 tarihine…
Devamı

2024 Yılı için Belirlenen Asgari Ücret Tutarı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 2024 yılı asgari ücret zammını belirlemek için yürüttüğü çalışmaların ardından, 1 Ocak 2024’ten itibaren geçerli olacak asgari ücret; yüzde 49 oranında artış ile (net) 17 bin 2 TL olarak açıklamıştır. Bu tutara göre 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret hesaplamaları aşağıda yer almaktadır. ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)  ASGARİ…
Devamı

Ar-Ge İndirimi ve Teknokent Kazanç İstisnasında Fona Aktarılması Gereken Tutarda Değişiklik

5746 Sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi ve 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun Ek 3 üncü maddesinde daha önce yapılan düzenlemeler uyarınca; Söz konusu maddelerde Cumhurbaşkanına verilmiş olan yetki 16.12.2023 tarih ve 32401 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla kullanılmış olup, alınan Kararla; Söz konusu karar 1.1.2024 tarihinde…
Devamı

Asgari Esas Sermaye Tutarları, 2023 Yeniden Değerleme Oranı, Torba Kanun Teklifi

1- Asgari Ödenmiş Sermaye Tutarlarında Değişiklik: 25.11.2023 tarih ve 32380 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7887 sayılı Cumhurbaşkanı Kararına göre; Kararın uygulamaya gireceği tarih 01.01.2024’tür. 2- 2023 Yılı İçin Belirlenen Yeniden Değerleme Oranı: 554 sıra no VUK GT ile 2023 yılı için uygulanacak yeniden değerleme oranı % 58,46 olarak tespit edilmiştir. 3- Torba Kanun Teklifi: TBMM’ye…
Devamı

Gecikme Zammı ve Tecil Faizi Oranları Değişti

14.11.2023 tarihli ve 32369 sayılı resmi gazetede yayımlanan 7782 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile her ay için % 2,5 oranında uygulanan gecikme zammı her ay için ayrı ayrı olmak üzere % 3,5 olarak yeniden belirlenmiştir. Benzer şekilde Seri: C Sıra No:7 Tahsilat Genel Tebliğinde yapılan değişiklik ile yıllık % 24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi…
Devamı

2023 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

Bilindiği üzere, 14.10.2021 tarih ve 7338 sayılı Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanununa eklenen düzenleme (mük. madde 298/Ç) ile amortismana tabi iktisadi kıymetlerin yeniden değerlemesi sürekli hale getirilmiştir. Mükellefler amortismana tabi iktisadi kıymetleri ile bunlara ait amortismanları 2023 hesap döneminin geçici vergi dönemlerinde, Vergi Usul Kanununun mükerrer 298…
Devamı

Vergi Artışları Devam Ediyor

7 Temmuz 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararları ile mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarında değişiklik yapılmıştır. Bu çerçevede; KDV Oran Artışları: Daha önce % 18 olarak uygulanan genel KDV oranı % 20’ye, % 8 olarak uygulanan indirimli KDV oranı % 10’a çıkarılmıştır. Yeni oranlar 10.07.2023’ten itibaren yürürlüğe girecektir. 359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 01.04.2022’den…
Devamı