Duyurular

2023 Yılında Uygulanacak Hadler

30 Aralık 2022 tarihli ve 32059 sayılı (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren; – 323 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, – 544 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, – 67 Seri No.lu Damga Vergisi Genel Tebliği, – 44 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ve – 46 Seri No.lu Serbest Muhasebeci…
Devamı

KDV Beyannamesi Verilme/Ödeme Sürelerinde Değişiklik ve 2023 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret Tutarı

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri Uzatıldı 22 Aralık 2022 tarihli ve 149 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleriyle; katma değer vergisi beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süreleri uzatılmıştır. Buna göre; 1 Aralık 2022 tarihinden itibaren verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ve bu beyannameler…
Devamı

7420 Sayılı, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürürlük: 09.11.2022 09 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Bu kanun ile Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklere aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretiminde Gelir Vergisi Muafiyet Sınırı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun…
Devamı

Gecikme Zammı, Faizi, Tecil Faizi Oran Değişikliği, Ar-ge, Tasarım Merkezleri ve Teknokentlerde Dışarıdan Çalışma Süreleri (Yürürlük: 21.07.2022)

1. Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Tecil Faizi Oranı Değişikliği: 21 Temmuz 2022 tarih ve 31899 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5801 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla gecikme zammı oranı aylık % 1,6 oranından % 2,5 oranına yükseltilmiştir. 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren ödenmeyen kamu alacakları için uygulanacak gecikme zammı oranı % 2,5 olacaktır. Bu değişikliğe bağlı olarak,…
Devamı

Varlık Barışı ve Nakdi Sermaye İndiriminde Düzenleme (Yürürlük: 05.07.2022)

7417 Sayılı Devlet Memurları Kanunu İle Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: 1. Nakdi Sermaye Artışı İndiriminde Süre Sınırı: 5520 sayılı KVK’nun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yapılan değişiklikle “sermaye artırımına ilişkin kararın veya ilk kuruluş aşamasında ana sözleşmenin tescil edildiği hesap…
Devamı

41 No’lu KDV Genel Tebliği

21.04.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 41 Seri No’lu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklikler aşağıda özetlenmiştir: 1. Perakende Teslimin Tanımı: Tebliğin (III/B-1.1.) bölümü “1.1. Perakende Teslimin Tanımı” olarak yeniden düzenlenmiştir. Buna göre perakende teslimin tanımı; “Perakende teslim, teslimi yapılan ürünlerin aynen veya işlendikten sonra satışını yapanlar ile işletmelerinde kullanacak olanlar dışındakilere…
Devamı

Dövizli Menkul Mal Satış Bedellerinin TL Olarak Ödenmesi

19.04.2022 tarihli R.G.’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair 2022-32/66 Nolu Tebliğ Yürürlük: 19.04.2022 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34 No Tebliğ’in 8 inci maddesinin dokuzuncu fıkrası ile onbeşinci fıkrasında yapılan değişikliklerle; Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri ve sözleşme bedeli…
Devamı

Kurumlar Vergisi Seminerleri

Şirket ortağımız Yeminli Mali Müşavir Alper ASLIHAK tarafından Ankara, Mersin ve Samsun Mali Müşavirler Odalarının değerli mensuplarına “Kurumlar Vergisi Beyanında Özellikli Hususlar” konulu seminerler verilmiştir. Söz konusu seminerlerin kayıtlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz. Saygılarımızla…

KDV Oranlarında Değişiklik

Konu: Bazı mal ve hizmet teslimlerinin KDV oranlarının değiştirilmesi.Düzenleme: 29.03.2022 Tarihli R.G.’de yayımlanan 5359 Sayılı Cumhurbaşkanı KararıYürürlük: 01.04.2022 Konut teslimlerinde KDV oranı: KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında yer alan; net alanı 150m2’ye kadar konutlarda, Büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatınsonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi…
Devamı

7351 Sayılı Kanun

22 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7351 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemelerin bir bölümüne önceki sirkülerlerimizde yer verilmişti. Mezkur Kanun’la bir kısım mükellefler için kurumlar vergisi oranında yapılan değişiklik ve yargı yoluyla iadesi talep edilen vergiler için hükmolunan teminat uygulamasına ilişkin özet bilgiler aşağıda yer almaktadır. Kurumlar Vergisi Oranlarında 1 Puan İndirim• İhracat yapan…
Devamı