EPDK Tarafından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa Göre Verilen İdari Para Cezalarında Önemli Değişiklik:

EPDK Tarafından 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununa Göre Verilen İdari Para Cezalarında Önemli Değişiklik:

5015 Sayılı Kanun’a Göre Kesilen İdari Para Cezaları Genel Bütçeye Aktarılan Gelirlerden Olduğu İçin, Kesinleşmeden Tahsil Edilemiyordu, Artık Edilebilecek

5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17 nci maddesinin 3 ve 4 üncü fıkralarına göre, genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken idari para cezalarının 6183 sayılı Kanuna göre takip ve tahsil edilebilmesi için, bu cezalara ilişkin idari yaptırım kararlarının kesinleşmesi gerekmektedir. EPDK tarafından Petrol Piyasası Kanununa göre kesilen cezalar da genel bütçeye aktarılacak cezalardandır. Bu sebeple söz konusu cezaların dava konusu edilmesi halinde tahsilat durmakta, vergi dairelerince cebren tahsil aşamasına geçilememekteydi.

Ancak, 28.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 7164 sayılı Kanun ile 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nda bir takım değişiklikler yapılmıştır.

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 3 üncü maddesine

“Kurum, lisans sahiplerinden bu Kanun kapsamındaki mali yükümlülüklerinin tahsilinde kullanmak üzere Kurulca belirlenecek hususlarda teminat mektubu talep edebilir. Teminat mektubu alınacak lisans türleri, teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenir.” hükmü eklenmiştir.

Buna göre idari para cezaları ve diğer mali yükümlülükleri teminat altına almak amacıyla, EPDK tarafından mükelleflerden teminat istenebilecektir. Teminatın isteneceği haller ve teminat verilmesine ilişkin uygulamaya yönelik ikincil bir düzenleme yapılacağı anlaşılmaktadır.

Diğer taraftan, mezkur Kanunun 19 uncu maddesinde yapılan değişiklikle, maddeye aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.

“Bu Kanunun 20 nci maddesi ve bu madde hükümlerine göre yürütülen idari işlemler, lisans sahibinin Kuruma bildirdiği elektronik tebligat adresine tebliğ edilir. Kuruma bildirilen elektronik tebligat adresine tebligatın zorunlu bir sebeple yapılamaması hâlinde Kuruma bildirilen adrese yapılan bildirim tebligat yerine geçer.

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezaları tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Süresinde ödenmeyen idari para cezaları, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri gereğince tahsil edilmek üzere ilgili vergi dairesine gönderilir.

Bu Kanun kapsamında verilen idari para cezalarına karşı yargı yoluna başvurulması, ilgili vergi dairesine idari para cezasına ilişkin banka teminat mektubu verilmesi durumu hariç tahsil işlemlerini durdurmaz. Teminat mektubunun miktarı, türü, hangi şartlarda paraya çevrileceği ve diğer hususlar Kurumca yapılacak düzenlemeler ile belirlenir.”

Yukarıda yer alan düzenlemeye göre, idari para cezalarının ödeme süresi 1 ay olarak belirlenmiş; süresinde ödenmeyen cezaların cebren tahsil edilmesi amacıyla vergi dairelerine gönderileceğine yönelik düzenleme korunmuştur.

Bununla beraber, idari para cezalarında daha evvel yapılan ayrım ortadan kaldırılmış, kaçakçılıktan kaynaklanan veya kaynaklanmayan tüm cezalar için dava açılması halinin tahsilatı durdurmayacağı düzenlenmiştir. Tahsilatın durmamasından kasıt, 6183 sayılı Kanun’da düzenlenen ve ödeme emrinin tebliğiyle başlayan cebren tahsil sürecinin uygulanmasına devam edilmesidir.

Kanunda bu durumun bir istisnası düzenlenerek, vergi dairesine teminat verilmesi halinde tahsilatın duracağına hükmolunmuştur. Böylece cebren tahsil yoluna gidilmeyecek, dava sonucu beklenecektir. Daha önce belirttiğimiz üzere, teminat uygulamasının detayları daha sonra yapılacak ikincil düzenlemelerle şekillenecektir.

Yukarıda aktarılan düzenlemeler, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile örtüşmemekle birlikte, daha sonra yapılmış olması nedeniyle hukuken geçerlidir.

Alper ASLIHAK
Yeminli Mali Müşavir


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.