7420 Sayılı, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7420 Sayılı, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve KHK’larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürürlük: 09.11.2022

09 Kasım 2022 tarih ve 32008 sayılı Resmi Gazetede “7420 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır. Bu kanun ile Vergi Kanunlarında yapılan değişikliklere aşağıda başlıklar halinde yer verilmiştir.

  1. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretiminde Gelir Vergisi Muafiyet Sınırı

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretiminde gelir vergisi muafiyet sınırı” 25 kW ’den 50 kW ’ye çıkarılmıştır.

  • Personele Nakit Olarak Ödenen Yemek Bedellerinin Gelir Vergisinden İstisna Edilmesi

Kanunun 2 nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendinin parantez içi hükmü aşağıdaki şekilde değiştirilmek suretiyle personele nakit olarak ödenen yemek bedelleri de gelir vergisinden istisna edilmiştir.

“İşverenlerce, işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 51 Türk Lirasını aşmayan kısmı istisna kapsamındadır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde aşan kısım ile bu amaçla sağlanan diğer menfaatler ücret olarak vergilendirilir.”

Daha önce nakit olarak ödenen yemek bedelleri üzerinde gelir vergisi kesintisi yapılmaktaydı. Personele işyerinde veya eklentilerinde yemek verilmeyen durumlarda, ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması veya çalışana yemek kartı verilmesi yoluyla istisnadan yararlanılabiliyordu.

Yapılan yeni düzenleme ile istisna uygulaması için menfaatin yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı verilmesi suretiyle sağlanması şartı kaldırılmıştır. Yemek yardımı ister nakit verilsin isterse yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı verilmesi suretiyle gelir vergisinden istisna edilecektir.

Bu düzenleme Kanunun yayımını izleyen ayın başında (1 Aralık 2022) yürürlüğe girecektir. Dolayısıyla bu tarihten önce nakit olarak ödenen tutarlar üzerinden ise gelir vergisi kesintisi hesaplanması gerekmektedir.

Bu istisna Gelir Vergisi Kanunu’nun 23 üncü maddesi ile düzenlenmiş olduğundan, istisna kapsamına giren yemek bedelleri üzerinden damga vergisi kesintisi de yapılmayacaktır. Bu ücretlere ilişkin kâğıtlar dolaylı olarak damga vergisinden de istisna edilmiş olacaktır.

  • Yurt Dışında Yapılan İnşaat İşleri ile Teknik Hizmetlerde Çalışanlara Ödenen Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına 19 sayılı bent eklenmiştir;

19- “Yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde çalışan hizmet erbabına, fiilen yurt dışındaki çalışmaları karşılığı işverenin yurt dışı kazançlarından karşılanarak yapılan ücret ödemeleri.”

Maddeye eklenen bent ile yurt dışında yapılan inşaat, onarım, montaj işleri ile teknik hizmetlerde, fiilen yurt dışında çalışan hizmet erbabına yurt dışında elde edilen kazançlardan karşılanarak yapılan ücret ödemeleri gelir vergisinden ve damga vergisinden istisna edilmiştir. Düzenleme 1 Aralık 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

  • Sermaye Azaltımında Vergileme

Kanunun 22 nci maddesiyle, uzun zamandır İdare ile mükellefler arasında itilaf yaratan, “sermaye azaltımında vergileme” konusunda düzenleme yapılmıştır. Şirketlerin, sermayelerini azaltımına gitmeleri halinde, sermayenin bileşenlerinden hangilerinin azaltılmış olacağı ve dolayısıyla bu işlemlerin vergilendirilme şekline yönelik belirleme yapılmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununa 32/B maddesi eklenmiş ve düzenleme yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili maddede aşağıdaki düzenlemelere yer verilmiştir:

Sermayenin beş yıl boyunca şirkette kaldıktan sonra azaltılması halinde, işletmeye konulan nakdi veya ayni sermaye ile sermayeye eklenen diğer unsurların toplam sermayeye oranlanması suretiyle azaltıma konu edilen tutar içerisindeki payları tespit edilerek vergilendirme yapılacaktır.

Beş yıllık süreden önce sermaye azaltımı yapılması hailde, azaltılan sermayenin öncelikle;

  • Sermayeye ilave dışında başka bir hesaba nakledilmesi, işletmeden çekilmesi veya sermaye hesabından başka hesaplara aktarılması halinde kurumlar vergisine ve kâr dağıtımına bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak bileşenlerden,
  • Bu bileşenler tükendikyen sonra; sadece kâr dağıtımına veya ana merkeze aktarılan tutara bağlı vergi kesintisine tabi tutulacak bileşenlerden,
  • Son olarak ise başka bir hesaba nakledilmesi veya işletmeden çekilmesi halinde vergilendirilmeyecek olanayni ve nakdi sermayeden,

oluştuğu kabul edilerek vergilendirme yapılacaktır.

Sermaye bileşenleri arasında 5 yıllık süre boyunca elde tutulan ve tutulmayan bileşenlerin bir arada bulunması halinde, öncelikle sermayeye ilave edilme tarihi beş yılı geçmemiş olanların çekildiği kabul edilecektir.

Geçmiş yıl zararlarının mahsubu yoluyla sermaye azaltılması durumunda, bu şekilde azaltıma konu edilen sermaye unsurları da yukarıda belirtilen çerçevede tespit edilecektir. Ancak bu tutarlar üzerinden kâr dağıtımı veya ana merkeze aktarılan tutar kapsamında vergi kesintisi yapılmayacaktır.

  • Çalışanlara Yapılan Isınma Gideri ödemelerine Sigorta Primi ve Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

Kanunun Geçici 1 inci maddesiyle yapılan düzenleme uyarınca; Kanunun yürürlük tarihinden 30.06.2023 tarihine kadar, işverenler tarafından çalışanlara elektrik, doğalgaz ve diğer ısınma giderlerine karşılık olmak üzere, mevcut ücretlerine/prime esas kazançlarına ilave olarak yapılan ve aylık 1.000 Türk lirasını aşmayan ödemeler, prime esas kazanca dâhil edilmeyecek ve bu tutarlar üzerinden gelir vergisi hesaplanmayacaktır.

  • Kur Korumalı Mevduata Uygulanan Vergi İstisnalarına İlişkin Süre Uzatımı

Kanunun 23 üncü maddesiyle 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunundaki geçici 14 üncü maddesindeki süre 31.12.2023’e kadar uzatılmış ve Cumhurbaşkanı’na her bir geçici vergi veya yıllık hesap dönemi sonu itibariyle kurumların bilançolarında yer alan yabancı paralar için istisna uygulatmak üzere yetki verilmiştir.

Saygılarımızla…

ASLIHAK Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.

info@aslihakymm.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir