Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası ve Diğer Bazı Düzenlemeler (7349 Sayılı Kanun)

Ücretlerde Gelir Vergisi İstisnası ve Diğer Bazı Düzenlemeler (7349 Sayılı Kanun)

25 Aralık 2021 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 7349 sayılı Kanunla, ücret gelirlerinin asgari ücrete kadar olan kısmı için gelir vergisi istisnası düzenlemesi başta olmak üzere; Gelir Vergisi Kanunu, Damga Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanun’unda değişiklikler yapılmıştır. Kanunda yer alan düzenlemeler aşağıda kısaca özetlenmiştir.

1) Asgari Ücretin Gelir Vergisinden ve Damga Vergisinden İstisna Tutulması (Yürürlük: 01.01.2022’den İtibaren Yapılan Ücret Ödemelerinde Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde)

GVK’nin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına eklenen 18 numaralı bent ile izmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri gelir vergisinden istisna edilmiştir. İlgili bent aşağıda yer almaktadır:

“18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).” 

Söz konusu istisna nedeniyle asgari ücretlilerden alınmayan gelir vergisi tutarı 638,01 TL olacaktır. Buna göre 01.01.2022’den itibaren uygulanacak asgari ücret hesaplaması aşağıdaki gibi ortaya çıkacaktır:

GÜNLÜK BRÜT ÜCRET166,8
AYLIK BRÜT ÜCRET5.004,00
İŞÇİ SGK PRİMİ (%14)700,56
İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ (%1)50,04
KESİNTİLER TOPLAMI750,6
NET ASGARİ ÜCRET4.253,40

Diğer taraftan, Damga Vergisi Kanununa ekli (II) Sayılı Tablonun (IV) No’lu Bölümünün 34 numaralı fıkrasında yapılan değişiklikle, yukarıda bahsedilen istisna kapsamındaki ücret gelirleri için damga vergisi istisnası öngörülmüştür.

2) Asgari Geçim İndirimi Uygulamasının Kaldırılması (Yürürlük: 01.01.2022’den İtibaren Yapılan Ücret Ödemelerinde Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde)

Asgari ücrete gelir vergisi istisnası tanınmasına bağlı olarak GVK Md. 32’de düzenlenen asgari geçim indirimi uygulaması da kaldırılmıştır.

3) Diğer Ücretlerin Vergilendirilmesine Son Verilmesi (Yürürlük: 01.01.2022’den İtibaren Yapılan Ücret Ödemelerinde Uygulanmak Üzere Yayımı Tarihinde)

Yine asgari ücrete gelir vergisi istisnası tanınması dolayısıyla, diğer ücretlerin vergilendirmesine yönelik olarak GVK Md. 64, 106, 108, 109, 110’da yer alan düzenlemeler kaldırılmıştır.

4) Konut Çatı ve Cephelerinde Üretilen Elektrik Muafiyeti (Yürürlük: Yayımı Tarihinde)

GVK Md. 9/1-9 bendinde yer alan konutların çatı ve/veya cephelerinde kurulan yenilenebilir enerji tesislerinde üretilen elektriğe ilişkin muafiyetin azami kurulu güç sınırı 10 kW’dan 25 kW’ya yükseltilmiştir.

 5) Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetlerde KDV istisnası (Yürürlük: Yayımı Tarihinde)

Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yapılan değişiklik ile Milli Savunma Bakanlığı veya Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen savunma sanayii projelerine ilişkin olarak bu kurumlara ilgili projeler kapsamında yapılan teslim ve hizmetler KDV’den istisna tutulmuştur.


Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir